Aktualności

RODO

dodano: 2018-07-17

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy /UE/ 2016-679z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy /95/46/WE, zwane dalej RODO.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 RODO „Społem” PSS w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub. informuje osoby, których dane osobowe przetwarza, o przysługujących im prawach:                                                                                         

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 1. Administratorem Danych osobowych klientów jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000133754,  NIP 921 000 36 18, Nr Regon: 001043595
 2. Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.
 3. Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.  
 5. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych.
 6. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
 • Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.
 • Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
 • Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 • W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 • Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do ADO  osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców  w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub., w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta)
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

RODO

dodano: 2018-07-17

Szanowni Członkowie Spółdzielni  „Społem” PSS w Tomaszowie Lub. !

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy /UE/ 2016-679z dnia 27 kwietnia 2016 r   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy /95/46/WE, zwane dalej RODO.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 RODO „Społem” PSS w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub. informuje osoby, których dane osobowe przetwarza, o przysługujących im prawach:                                                                                         

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 

 1. Administratorem Danych osobowych klientów jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000133754,  NIP 921 000 36 18, Nr Regon: 001043595
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Członków Spółdzielni na podstawie deklaracji członkowskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółdzielnię z jej członkami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych poszczególnych Członków Spółdzielni pracownikom Administratora, tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stosunkiem prawnym istniejącym między Członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią.
 3. Członek Spółdzielni może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Członka Spółdzielni, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Członka Spółdzielni, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe Członka Spółdzielni przez czas trwania stosunku członkostwa oraz przez okres wskazany    w przepisach szczególnych.  
 5. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych.  
 • Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
 • Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.
 • Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
 • Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 • W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 • Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 24, 22 -600 Tomaszów Lub. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw Członek Spółdzielni powinien zwrócić się do ADO  osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ”Społem” PSS w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub.,  w korespondencji z ADO należy podać imię  i nazwisko adres zamieszkania, a także opisać, czego dotyczy żądanie Członka Spółdzielni);
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

RODO

dodano: 2018-07-17

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu KARTY STALEGO KLIENTA „Społem” PSS w Tomaszowie Lub. !

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy /UE/ 2016-679z dnia 27 kwietnia 2016 r   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy /95/46/WE, zwane dalej RODO.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 RODO „Społem” PSS w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub. informuje osoby, których dane osobowe przetwarza, o przysługujących im prawach:                                                                                         

          INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  KARTA STAŁEGO KLIENTA „SPOŁEM” PSS W TOMASZOWIE LUB. 

 1. Administratorem Danych osobowych klientów jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000133754,  NIP 921 000 36 18, Nr Regon: 001043595
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego na podstawie formularza zgłoszeniowego o przystąpieniu do programu oraz na podstawie wyrażonych przez niego zgód.
 3. Administrator przetwarza dane klientów w celu realizacji jego zobowiązań wynikających z programu oraz w celach marketingowych.
 4. Przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora polega między innymi na monitorowaniu zachowania klientów, poprzez monitorowanie ich zakupów dokonywanych przy użyciu karty lojalnościowej oraz ilości punktów na poszczególnych kartach.
 5. Dane klientów podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec klientów  w przedmiocie przedstawienia im dostosowanej do ich indywidualnych preferencji oferty handlowej.
 6. Dane klientów są przetwarzane w celach marketingowych, handlowych oraz na potrzeby statystyki
 7. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 8. Dane klientów są przechowywane przez Administratora przez czas trwania programu lojalnościowego, po czym są niszczone.
 9. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych.   
 • Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów  i ochrony mienia Administratora.    
 •  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
 • Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.
 • Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
 • Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 • W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 • Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 24, 22 -600 Tomaszów Lub. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO  osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: :”Społem” PSS w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub., w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);
 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres: ”Społem” PSS w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lub., w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.